วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายทำนบต้นไทร หมู่ 5 บ้านด่านติง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดร่องระบายน้ำลำเชียงไกรเพื่อสูบน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้านด่านติง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางประยูร-เหมือง บ้านโค้งกระพี้ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.เหมืองทุ่งโพธิ์ ลงลำคลัง บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นายเสงี่ยม-บ้านนางสำเนียง บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารส้ม คลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดบ่อพักน้ำทิ้งประปาสำโรง บ้านสำโรง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากแยกบ้านนายถวิล-แยกบ้านนายสมจิต บ้านดอน หมู่ 6 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง