วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสารเทมีฟอส 1% จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อกล้ิงถ่ายรูป ระบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำถังขยะเพื่อคัดแยกขยะอันตราย จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง