วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ัม สำหรับใช้ผลิตน้ำประปา ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อจัดหาอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ และธงอักษรพระปรมาภิไธย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วัสดุจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง วัสดุจำนวน 19 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คือ สารส้มก้อน แบบใส เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ จำนวน 6 เส้น ลายยางดอกเล็ก 2 เส้น ลายยางดอกใหญ่ 4 เส้น พร้อมเปลี่ยนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง