วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างขุดหลุมในคลองโตนด (ช่วงด้านหลัง ศพด.อบต.จันอัด) หมู่ 7 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างเหมาขุดลอกคลองโตนด พร้อมวางท่อเชื่อมสระน้ำ ศพด. อบต.จันอัด บ้านใหม่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกขยาย สระน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน กองช่าง หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และพัดลมอุตสาหกรรม ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อครุภํณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง