วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ปั้มไดไว่ดูดโคลน (ดูดน้ำ) ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ทางออกน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ดูดลึกไม่น้อยกว่า 9 เมตร ส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 12 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 12 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร ต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1 หม้อแบตเตอร์รี่ 180R จำนวน 2 ลูก 2. จาระบีเทน 5 กิโลกรัม 1 ถัง 3. กระบอกอัดจาระบี 1 อัน 4. สายอ่อนอัดจาระบี 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนดำ-สระโนนดินทราย (คลองโตนด) บ้านเหล่า หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงฆ่าสุกร - หนองตะไก้ บ้านโค้งกระชาย หมู่ 4 ต.จันอัด อ.โนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet(17A) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet (85A) จำนวน 3 กล่อง หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet (79A) จำนวน 1 กล่อง และตลับหมึก EPSON RIBBON รุ่น LQ2180i จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุง ผิวถนน คสล.สายบ้านเหล่า-บ้านดอน (จุดสามแยก โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม) บ้านเหล่า หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอุ๋ยถึงนานางประทีป บ้านโค้งกระพี้ หมู่ 8 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง