วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากหนองทับเหยี่ยว-เหมืองใหญ่ (ช่วงที่ 2) บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ และศึกษาดูงานตามพระราชดำรัส สืบสาน รักษา ต่อยอด ในพื้นที่ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บล-1550 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงเคลื่อนทีพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำประปาขึ้นถังสูง ของประปาสำโรง ม. 1 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง