วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด (ห้องเรียน-ห้องอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.และรร.สพฐ.กรณีปิดการเรียนการสอน กรณีเหตุพิเศษของภาคเรียนที่ 1/2563 ระยะเวลา 32 วันทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ คือ ผ้าสีม่วง ผ้าสีขาว ผ้าสีเหลือง ธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต.จันอัด (ห้องเรียน-ห้องอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มใส แบบก้อน จำนวน 3,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับจัดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ และศึกษาดูงานตามพระราชดำรัส สืบสานรักษา ต่อยอด ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง