วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะขนาด 120 ลิตร สีน้ำเงิน พ่นรายละเอียดตามที่ อบต.จันอัด กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งกันสาดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องทำลายกระดาษ แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2563 ระยะเวลา 92 วันทำการ และวันหยุดนักขตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา 17 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินเปิดทางน้ำ ตำบลจันอัด คลองลำเชียงไกร หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และจุดสูบน้ำ ณ โรงผลิตคอนกรีต ถ.สุรนารายณ์-โคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม และคลอรีน สำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และทำเสาวัดระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง