วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และรร.สพฐ.ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ระยะเวลา ๗๙ วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา ๖๒ วัน งดเสาร์ - อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารส้ม คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
โครงการจัดหารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
4  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert ) ค.ส.ล.โนนตาด้วน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
4  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง
4  ต.ค. 2562
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเกษตร (ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน)
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาดำเนินการประเมินความพึงพอใจฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง