วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากโนนกระเบื้อง-เหมืองสหกรณ์ด้านตะวันออก บ้านจันอัด หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าสีเหลือง ผ้าสีขาว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพีธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด 60 x 90 ซม. ผ้าสีขาว และผ้าสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำช้างน้อย (ครุภัณฑ์ อบต.เมืองปราสาท) อบต.จันอัดยืมมาเพื่อสูบน้ำป้องและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค -บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำช้างน้อย รหัสครุภัณฑ์ 630-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และรร.สพฐ.ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ระยะเวลา ๗๙ วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา ๖๒ วัน งดเสาร์ - อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง