วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมายาม เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ธ.ค.61-ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ราชการหน่วยงาน อบต.จันอัด เดือน ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล ในกองช่าง อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบุคลากรด้านงานผลิตน้ำประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการ บุคลากรด้านงานผลิตน้ำประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนธันวาคมา 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร ถนนดิน 2 จุด บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง