วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม คลอรีน สำหรับผลิตน้ำประปา อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาดูแลเว็ปไซด์ และค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ศพด. จำนวน 1 เครื่อง และซ่อมรั่ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง