วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปา บ้านด่านติง จดมาตรวัดน้ำ เก็บค่าน้ำ ซ่อมบำรุงดูแลรักษาประปา รายเดือนๆละ 9,000 บาท จำนวน 9 เดือน ม.ค. 63-ก.ย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา บ้านจันอัด เป็นรายเดือน ๆละ 9,000 บาท จำนวน 9 เดือน ม.ค. 63-ก.ย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยถุงสำเร็จรูป (ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม) จำนวน 1,090 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าสถานที่ราชการหน่วยงาน อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักงานปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากทำนบ-นานายสุรพล บ้านจันอัด หมที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าตะโกสำโรง-โนนตากลาง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง