วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าอาคารสำนักงาน อบต.จันอัด ศพด.อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม คลอรีน สำหรับผลิตน้ำประปา อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาดูแลเว็ปไซด์ และค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ศพด. จำนวน 1 เครื่อง และซ่อมรั่ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง