วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ (PC) และเครื่องปริ้นเตอร์ แบบเลเซอร์ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ คือเครื่องแสกนเนอร์ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการดังนี้ เครื่องสำรองไฟฟ้า 800AV และเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.อบต.จันอัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินเปิดทางน้ำ บ้านสำโรง บ้านด่านติง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) โนนตาด้วน บ้านสำโรง หมู่ 1 ต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารส้ม คลอรีน สำหรับใช้ในกิจการประปาตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง