วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ขธ-8268 นครราชสีมา ระยะ 80,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 88-4560 นครราชสีมา เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 300 ลิตร เพื่อสูบน้ำสำรองป้องกันภัยแล้ง ให้เต็มความจุของของบ่อสาธารณะโนนงิ้ว บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ.ภาคเรียนที่ 2/2563 ระยะเวลา 88 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา 31 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบานกระจกหอประชุม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถังแชมเปญประปาบ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง