วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ภาคเรียนที่ 1/2562 (ช่วง 10 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นโนนดินทรายเชื่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 ก๊อก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเหมืองทุ่งหนองหิน บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง