วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน กองช่าง หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และพัดลมอุตสาหกรรม ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อครุภํณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ัม สำหรับใช้ผลิตน้ำประปา ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อจัดหาอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ และธงอักษรพระปรมาภิไธย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วัสดุจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง