วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถังแชมเปญประปาบ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก และสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมมอบถุงยังชีพฯ รวมจำนวน 300 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดเตรียมสถานที่เพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก กรณีเกิดภัยธรรมชาติ น้ำท่วมเขตพื้นที่ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่เพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กรณีเกิดสาธารณภัย (น้ำท่วม) ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านสำโรง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน จำนวน 30 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามมาธิบดีศรีสินทรมหาวาชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง