วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงเคลื่อนทีพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำประปาขึ้นถังสูง ของประปาสำโรง ม. 1 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างขุดหลุมในคลองโตนด (ช่วงด้านหลัง ศพด.อบต.จันอัด) หมู่ 7 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างเหมาขุดลอกคลองโตนด พร้อมวางท่อเชื่อมสระน้ำ ศพด. อบต.จันอัด บ้านใหม่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกขยาย สระน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง