วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานด้านพัสดุกองคลัง อบต.จันอัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฉิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเกษตร (ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมกระจก ประตู หน้าต่าง และมุ้งลวดของ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กของ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง