วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มใส แบบก้อน จำนวน 3,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับจัดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ และศึกษาดูงานตามพระราชดำรัส สืบสานรักษา ต่อยอด ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากหนองทับเหยี่ยว-เหมืองใหญ่ (ช่วงที่ 2) บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ และศึกษาดูงานตามพระราชดำรัส สืบสาน รักษา ต่อยอด ในพื้นที่ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บล-1550 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง