วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงฆ่าสุกร-เหมืองนาดอน หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองลำเชียงไกรโค้งกระพี้-บ้านด่านติง หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกไปบ้านคล้า-ประปาบ้านสำโรง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสุง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสุง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง