วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เหมืองจากคลองสุด พื้นที่ หมู่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดทำลายคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เหมืองโนนกระเบื้อง พื้นที่ หมู่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองสหกรณ์ บ้านด่านติง-โนนตากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเลียบเหมืองปูน (จากเหมืองปูน-ทำนบบ้านโกรก) หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย จำนวน 2 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ เหมืองโนนดินทราย พื้นที่ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเหล็กวางอุปกรณ์ 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง