วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด สายทาง จากท่อลอดเหลี่ยมกลางบ้าน ถึง โนนตาด้วน บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด ทั้งสองฝั่ง บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองระกำ บ้านด่านติง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง