วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2563 ระยะเวลา 92 วันทำการ และวันหยุดนักขตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา 17 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินเปิดทางน้ำ ตำบลจันอัด คลองลำเชียงไกร หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และจุดสูบน้ำ ณ โรงผลิตคอนกรีต ถ.สุรนารายณ์-โคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม และคลอรีน สำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และทำเสาวัดระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด (ห้องเรียน-ห้องอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.และรร.สพฐ.กรณีปิดการเรียนการสอน กรณีเหตุพิเศษของภาคเรียนที่ 1/2563 ระยะเวลา 32 วันทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ คือ ผ้าสีม่วง ผ้าสีขาว ผ้าสีเหลือง ธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต.จันอัด (ห้องเรียน-ห้องอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง