วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ งานด้านธุรการ สารบรรณ สำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างการจ้างเหมาบริการพนักงานในการปฏิบัติงานดูแลสวน สนามหญ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย ของ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริกาพนักงาน งานเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อสารส้มใสแบบก้อน จำนวน 5,010 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง