วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
ซื้อ1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานกองการศึกษาฯ 2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน PC จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก สายเลียบฝั่งลำเชียงไกร จากหนองนาบุ่ง - นานายสมพร หมู่ 4-หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าสุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจันอัด - โนนตากลาง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงป้ายบอกเขตพื้นที่ตำบลจันอัด จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง