วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาดูแลเว็ปไซต์ อบต.จันอัด ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) พร้อมจดทะเบียนโดเมนเนม และบำรุงรักษาระบบ และสำรองข้อมูลใน SERVER เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเติมน้ำยาดับเพลิง (ชนดผงเคมีแห้ง) จำนวน 12 ถัง เปลี่ยนประกับแขวนถังดังเพลิงที่ชำรุด จำนวน 20 อัน และเปลี่ยนมาตรวัดถังดับเพลิง ที่ชำรุด จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัญ เพื่อใช้กำจัดแมลง และศัตรูพืชทางการเกษตร ที่เป็นพาหนะนำโรค ยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 60 นิ้ว x 80 นิ้วน จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้นลงหยุดด้วยสวิตซ์ รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิีรตซ์ จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ปั้มไดไว่ดูดโคลน (ดูดน้ำ) ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ ทางออกน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ดูดลึกไม่น้อยกว่า 9 เมตร ส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 12 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 12 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร ต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1 หม้อแบตเตอร์รี่ 180R จำนวน 2 ลูก 2. จาระบีเทน 5 กิโลกรัม 1 ถัง 3. กระบอกอัดจาระบี 1 อัน 4. สายอ่อนอัดจาระบี 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง