วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ศพด. จำนวน 1 เครื่อง และซ่อมรั่ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด บ้านใหม่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อยางรถไถ สำหรับรถไถ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างขุดลอกเพิ่มปริมาตรความจุสระโนนงิ้ว (เดิม) บ้านจันอัด หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง