วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านสำโรง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หลังวัดบ้านเหล่า บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเติมสารเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 12 ถัง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังน้ำหรือคูลเลอร์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ฯ และเครื่องสำรองไฟฟ้า รายละเอียดตามแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง