วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจันอัด - โนนตากลาง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงป้ายบอกเขตพื้นที่ตำบลจันอัด จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งสวนหย่อม สนามหญ้า สนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสวยงามสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านสำโรง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer ) ตามมาตราฐานกระทรวง ICT และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตามมาตราฐานกระทรวง ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตามมาตรฐานกระทรวง ICT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ตามแบบมาตรฐานกระทรวง ณ ICT ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบพลาสติกหล่อลูกปูนทดสอบคอนกรีต จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าประปา , ใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง