วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนางแต๋ว (ส่วนที่เหลือ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสีนวล บ้านด่านติง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บล 1550 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าอาคารสำนักงาน อบต.จันอัด ศพด.อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม คลอรีน สำหรับผลิตน้ำประปา อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาดูแลเว็ปไซด์ และค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซด์ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง