วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.และรร.สพฐ.ภาคเรียนที่1/2564 ระยะเวลา 84 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา 16 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ. ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม และผุ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านนายบุญทิ้ง บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนจากบ้านนายเลียบ-หน้าวัดบ้านเหล่า บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม , คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายท่าเชิงมา-ทุ่งแห้ว บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.จันอัด (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง