วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน จำนวน 30 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามมาธิบดีศรีสินทรมหาวาชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการดำเนินการประเมินความพึงพอใจฯขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศพด.อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงาน งานเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการยาม เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก พื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด จำนวน 3 เดือน ๆละ 8,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง