วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินจุดทางข้ามเหมืองสามสายโนนสีมา บ้านด่านติง -ขุดดิน-ถมดินซ่อมฝั่งเหมืองที่เสียหายจำนวน 3 ด้าน บ้านด่านติง หมู่ที่ 5 ต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักงานปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงาน งานเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด เพื่อรักษาความสะอาดตำบลจันอัด เป็นรายเดือน ๆละ 8,000 บาท เดือนก.ค. 2564 -ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านสำโรง ประจำเดือนก.ค. 2564-เดือนก.ย. 2564 เดือนละ 8,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ คนสวน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากเหมืองทางควาย-ท่าตะโก บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง