วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์สี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
วัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 8 รายการ
14  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขธ 8268 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อ/ จ้าง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว อบต.จันอัด
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อ/ จ้าง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง