วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ.ภาคเรียนที่ 2/2563 ระยะเวลา 88 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา 31 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบานกระจกหอประชุม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถังแชมเปญประปาบ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก และสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมมอบถุงยังชีพฯ รวมจำนวน 300 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดเตรียมสถานที่เพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก กรณีเกิดภัยธรรมชาติ น้ำท่วมเขตพื้นที่ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่เพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กรณีเกิดสาธารณภัย (น้ำท่วม) ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านสำโรง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง