วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเกษตร (ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมกระจก ประตู หน้าต่าง และมุ้งลวดของ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กของ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อยางมะตอย (ถุงสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม) เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ที่เสียหายจากอุทกภัย จำนวน 18 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ขธ-8268 นครราชสีมา ระยะ 80,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 88-4560 นครราชสีมา เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง