วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.อบต.จันอัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุดดินเปิดทางน้ำ บ้านสำโรง บ้านด่านติง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) โนนตาด้วน บ้านสำโรง หมู่ 1 ต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารส้ม คลอรีน สำหรับใช้ในกิจการประปาตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คือสายดูด ขนาด 4 นิ้ว ยาว 12 เมตร จำนวน 5 เส้น เพื่อใช้ทำกาลักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขธ 8268 นครราชสีมา ตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสนาม เพื่อจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ พับเก็บได้ เต็นท์นอน แบบสปริง กางอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง