วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อสารส้มใสแบบก้อน จำนวน 5,010 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานด้านพัสดุกองคลัง อบต.จันอัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฉิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการแม่บ้าน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง