วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คือ สารส้มก้อน แบบใส เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ จำนวน 6 เส้น ลายยางดอกเล็ก 2 เส้น ลายยางดอกใหญ่ 4 เส้น พร้อมเปลี่ยนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x75x60 ซม. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ (PC) และเครื่องปริ้นเตอร์ แบบเลเซอร์ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ คือเครื่องแสกนเนอร์ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการดังนี้ เครื่องสำรองไฟฟ้า 800AV และเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง