วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางปรานอม ขำทรัพย์ ถึงวัดจันอัด บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากร้านเสริมสวยนิวเคลียร์ ถึง บ้านนายขาว มะลิวงษ์ บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 88-4560 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.จันอัด และห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากร้านแสงเดือนค้าวัสดุก่อสร้าง (กองวัสดุ) ถึง เหมืองทุ่งหนองหิน บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 จุด บ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบเหมืองส่งน้ำ จากสระโนนดินทราย ถึง ท่อลอด คสล. บ้านเหล่า - บ้านดอน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม คลอรีน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง