วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ สารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านด่านติง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ คนสวน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง