วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หลังวัดบ้านเหล่า บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเติมสารเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 12 ถัง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังน้ำหรือคูลเลอร์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ฯ และเครื่องสำรองไฟฟ้า รายละเอียดตามแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อ1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานกองการศึกษาฯ 2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน PC จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก สายเลียบฝั่งลำเชียงไกร จากหนองนาบุ่ง - นานายสมพร หมู่ 4-หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง