วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายตาเทา-ปลายเหมือง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบฝั่งลำเชียงไกร - ฝายตาเทา บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายตาเทา-ปลายเหมือง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านสำโรงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการเติมสารเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 12 ถัง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางรุจิรา - บ้้านนางจำปี หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง