วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.เชื่อมสะพาน คสล.บ้านด่านติง-โนนสีมา หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันอัดที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที 1,2,4,6,7 และ8) รวม 19 จุด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร. สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565 ระยะเวลารวมวันเรียนออนไลน์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา 75 วัน งดเสาร์ - อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านสำโรงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการคนสวนงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง