วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม และคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเคลื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างต้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ คนสวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะสำหรับงานเก็บขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านสำโรง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง