วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านสำโรงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการเติมสารเคมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 12 ถัง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางรุจิรา - บ้้านนางจำปี หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสระโนนหนองบ่อ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าสุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-สามแยกท่าเชิงมา หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกหน้าบ้านนายจรูญ-ห้วยแยก หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง