วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านนายบุญทิ้ง บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนจากบ้านนายเลียบ-หน้าวัดบ้านเหล่า บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม , คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายท่าเชิงมา-ทุ่งแห้ว บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.จันอัด (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 17พ.ค.-11 มิย.64 จำนวน 20 วัน งดเสาร์ - อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเสริมดินฝั่งลำเชียงไกร บ้านด่านติง - บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซ่มรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)