วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านด่านติงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อเป็นวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อเป็นวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายตาเทา-ปลายเหมือง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบฝั่งลำเชียงไกร - ฝายตาเทา บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายตาเทา-ปลายเหมือง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง