วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลประปาบ้านสำโรง ประจำเดือนก.ค. 2564-เดือนก.ย. 2564 เดือนละ 8,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ คนสวน เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากเหมืองทางควาย-ท่าตะโก บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.และรร.สพฐ.ภาคเรียนที่1/2564 ระยะเวลา 84 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา 16 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ. ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม และผุ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง