วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขธ 8268 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อ/ จ้าง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว อบต.จันอัด
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อ/ จ้าง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินจุดทางข้ามเหมืองสามสายโนนสีมา บ้านด่านติง -ขุดดิน-ถมดินซ่อมฝั่งเหมืองที่เสียหายจำนวน 3 ด้าน บ้านด่านติง หมู่ที่ 5 ต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักงานปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงาน งานเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด เพื่อรักษาความสะอาดตำบลจันอัด เป็นรายเดือน ๆละ 8,000 บาท เดือนก.ค. 2564 -ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง