วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2565
ซื้อเป็นวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid 19) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อเป็นวัสดุสำนักงานกองคลัง(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านจันอัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง