วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เลียบฝั่งคลองโนนพุดซา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. (เทคอนกรีตทับหน้า) สายบ้านนายยนต์ - บ้านนายอำนวย บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ทำนบบ้านโกรก หมู่ 5 บ้านด่านติง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม คลอรีน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์สี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
วัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 8 รายการ