วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2565
ซื้อเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนายไสว เกมกลาง หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามประตูโรงเรียนบ้านจันอัด หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากบ้านนายก้อน-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากศาลปู่ตาหน้าบ้านนายฉลวย-บ้านนางทองแพง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่งเด็กเล็ก เพื่อมารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และรร.สพฐ. ภาคเรียนที่1/2565 ช่วงระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2565 ระยะเวลา 18 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระยะเวลา 1 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 19 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง