วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บล 1550 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้ม คลอรีน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากโนนตามาลงคลองโตนด หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาดูแลเว็ปไซต์ และค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายหยาบ ถุงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อ/ จ้าง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อ/ จ้าง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อ/ จ้าง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางตุ - บ้านแสงเทียน บ้านจันอัด หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง