วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.(เทคอนกรีตทับหน้า) สายศาลปู่ตาบ้านเหล่า-บ้านดอน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลปู่ตาบ้านใหม่-บ้านนายก้อน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากสามแยกหลังโรงเรียนบ้านจันอัด-สระโนนงิ้วบ้านจันอัด หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘ ๔๕๖๐ นครราชสีมา อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และรร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 ระยะเวลา 74 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา 27 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง