วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2567
จ้างทำหลังคาเชื่อมอาคารเรียนระหว่างทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตู และหน้าต่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดิน จำนวน 350 ลบ.ม. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านเหล่า ถึง บ้านดอน ตำบลจันอัด หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
23  เม.ย. 2567
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองกระสัง ถึง บ้านเหล่า หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 80 ตัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 จำนวน 60 รีม โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง