วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-บ้านนายเด่น หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-ห้วยแยก (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขธ-8268 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 - บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 - บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 (ติดวัดบ้านเหล่า) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง