วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด. และโรงเรียน สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ สารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปา บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง