วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถเกษตร(ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน) ทะเบียน ฆจ638 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง และป้ายนับคะแนนเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยถุงสำเร็จรูป(ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม) จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง