วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านด่านติงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. และรร.สพฐ.ภาคเรียนที๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ระยะเวลา ๒๐ วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ๑ วัน งดเสาร์ - อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บล 1550 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบนำ้แบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถจักรยานยนต์) รหัสครุภัณฑ์ 009-48-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.และรร.สพฐ. ภาคเรียนที่2/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง