วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกไปบ้านคล้า-ประปาบ้านสำโรง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสุง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านด่านติง อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสุง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม สำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากประปาจันอัด-บ้านปู่แก้ว หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง