วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เทปวัดระยะ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อปั๊มน้ำ แรงดันคงที่ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชุดทรายกรองและท่อก้างปลา ประปาบ้านด่านติง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาติดตั้งหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก รอบอ่างเก็บน้ำบ้านสำโรง และฝั่งลำเชียงไกร บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง