วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้กับข้าว สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภณฑ์สำนักงาน ชั้นวางของเอนกประสงค์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างเหมาคนงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กองคลัง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงฆ่าสุกร-เหมืองนาดอน หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองลำเชียงไกรโค้งกระพี้-บ้านด่านติง หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง