วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร. สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565 ระยะเวลารวมวันเรียนออนไลน์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และปิดภาคเรียน ระยะเวลา 75 วัน งดเสาร์ - อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านสำโรงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการคนสวนงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านจันอัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง