วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสระโนนหนองบ่อ-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าสุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายจรูญ-สามแยกท่าเชิงมา หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกหน้าบ้านนายจรูญ-ห้วยแยก หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.เชื่อมสะพาน คสล.บ้านด่านติง-โนนสีมา หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันอัดที่เสียหายจากอุทกภัย (ในพื้นที่ หมู่ที 1,2,4,6,7 และ8) รวม 19 จุด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง