วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดดินซ่อมแซมถนนดินที่เสียหายจากอุทกภัย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 1550 นครราชสีมา จำนวน 4 เส้น องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกลเพื่อปรับเกลี่ยถนนที่ได้รับผลจากอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขัน เพื่อประกอบการดำเนินงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันเพื่อประกอบการดำเนินงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง