วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
เหมาซ่อมแซมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.จันอัด และ รร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 /2565 ช่วงระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 รวม 22 วันทำการ งด เสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง