วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid 19) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อเป็นวัสดุสำนักงานกองคลัง(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดำเนินการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านจันอัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านด่านติงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อเป็นวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง