วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายท่าเชิงมา-ทุ่งแห้ว บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง อบต.จันอัด (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 17พ.ค.-11 มิย.64 จำนวน 20 วัน งดเสาร์ - อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเสริมดินฝั่งลำเชียงไกร บ้านด่านติง - บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซ่มรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม และคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเคลื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างต้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ คนสวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง