วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifonction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนายไสว เกมกลาง หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามประตูโรงเรียนบ้านจันอัด หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากบ้านนายก้อน-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากศาลปู่ตาหน้าบ้านนายฉลวย-บ้านนางทองแพง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง