วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโรงฆ่าสุกร-เหมืองนาดอน หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองลำเชียงไกรโค้งกระพี้-บ้านด่านติง หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกไปบ้านคล้า-ประปาบ้านสำโรง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลประปาบ้านจันอัด อบต.จันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสุง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง