วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบเหมืองกลาง จากประตูน้ำชลประทาน คลองฝรั่ง ถึง แยกเหมืองโนนโพธิ์ (จากนานายวีรพล แขวงจันอัด) บ้านด่านติง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบเหมืองกลาง บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบเหมืองส่งน้ำ บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 จุด บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทาง จากบ้านนางประคอง งานจันอัด ถึงบ้านนางนภาพร รอดศึก บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ รร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2567 ช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 - 10 มิถุนายน 2567 ระยะเวลา 16 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และปิดภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 วัน งดวันเสาร์-วันอาทิตย์ นมยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร 6,570 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. รอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง