วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม สำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากประปาจันอัด-บ้านปู่แก้ว หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบสระโนนหนองบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านดอน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ล.ล. เส้นทางจากบ้านนางมาลัย-บ้านนายเทา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.(เทคอนกรีตทับหน้า) สายศาลปู่ตาบ้านเหล่า-บ้านดอน หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลปู่ตาบ้านใหม่-บ้านนายก้อน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากสามแยกหลังโรงเรียนบ้านจันอัด-สระโนนงิ้วบ้านจันอัด หมู่ที่ 2 บ้านจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง