วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และรร.สพฐ. ภาคเรียนที่ 12566 ช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 17 วันทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ระยะเวลา 2 วัน งดเสาร์-อาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังฝั่งลำเชิงไกรรวม 4 ช่วง หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
26  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด สุนัขและแมว จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง