วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากโนนตามาลงคลองโตนด หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาดูแลเว็ปไซต์ และค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายหยาบ ถุงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อ/ จ้าง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อ/ จ้าง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อ/ จ้าง ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางตุ - บ้านแสงเทียน บ้านจันอัด หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เลียบฝั่งคลองโนนพุดซา หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. (เทคอนกรีตทับหน้า) สายบ้านนายยนต์ - บ้านนายอำนวย บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ทำนบบ้านโกรก หมู่ 5 บ้านด่านติง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง