วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หัวสะพานหลังวัดโค้งกระชาย-ปากแยกคลองโตนด หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก ถนนเลียบเหมืองตาจี่ จากนานางทองย้อย-นาผู้ใหญ่ชีพ หมู่ที่ 5 บ้านด่านติง ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายเลียบฝั่งคลองโตนด จากศาลปู่ตา-บ้านนางจีรวรรณ หมู่ที่ 7 บ้้านใหม่ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสลักได-โค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 บ้านโค้งกระพี้ ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระดับถนน คสล. จากบ้านนางเป้า-บ้านนางธรรม หมู่ที่ 6 บ้านดอน ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.จันอัด จำนวน 2 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง