วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 - บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 - บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 (ติดวัดบ้านเหล่า) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้กับข้าว สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภณฑ์สำนักงาน ชั้นวางของเอนกประสงค์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างเหมาคนงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กองคลัง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง อบต.จันอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง